КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК №5 "ГОРОБИНКА" м. ТЕРНІВКА"

 

Сторінка фізінструктора

Інструктор з фізкультури КДНЗ №5 "Горобинка": Рохліна Світлана Іванівна

 

  Дошкільний вік є вирішальним у формуванні фундаменту фізичного та психічного здоров’я, адже відбувається інтенсивний розвиток органів та становлення функціональних систем організму, закладаються основні риси особистості, формується характер, ставлення до себе та оточуючих.
       Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу дошкільного навчального закладу є фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, на своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей.

В своїй роботі інструктор фізичного виховання використовує такі інноваційні технології:

 

 

1.«Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей» за методикою М.М. Єфименко. (Авторська інноваційна програма ґрунтується на принципі гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежить еволюційний метод засвоєння дітьми восьми основних рухових режимів: від лежачо­горизонтальних положень (лежачи, на чотирьох, сидячи) до вертикалізованих функціонально­тренувальних (лазіння, біг, стрибки). Крім того, програма передбачає обов’язковий наскрізний ігровий метод вправляння, своєрідну театралізацію рухової діяльності дошкільників: фізкультурна казка при цьому стає основною формою взаємодії педагога з дітьми, які у відповідних сюжетно­рольових проявах всебічно реалізують свій особистісний потенціал. розв’язання. Технологія передбачає інноваційний підхід до фізичного виховання дошкільників, яка ґрунтується, насамперед, на наявних природних, біологічних закономірностях формування організму людини. Еволюційний (онтогенетичний) підхід до фізичного розвитку дитини є найбільш раціональний і сприяє повноцінному розкриттю психічних процесів, що дає змогу дитині в майбутньому успішно соціалізуватись у навколишнє середовище, у суспільство).
2. "Фітбол" - гімнастика як інноваційний метод оздоровлення дітей дошкільного віку». (Фітболгімнастика являє собою інноваційну спеціально організовану форму занять з фізичного виховання, що спрямована на профілактику і корекцію порушення постави у дітей дошкільного віку. Заняття на великих пружних м'ячах фітболах дозволяють в ігровій формі розвивати у дітей такі фізичні якості, як гнучкість, м'язову силу, спритність, координаційні можливості дитини, а також створюють сприятливий психоемоційний фон дитини. Використання фітболу сприяє зміцненню м'язів спини і черевного пресу, створенню гарного м'язового корсету; профілактиці сколіозу; покращенню функціонування серцево-судинної і дихальної  систем; поліпшенню кровопостачання хребта, суглобів і внутрішніх органів; але найголовніше –формують навички правильної постави і правильного дихання дітей дошкільного віку).

 

 

РОБОТА ЗА ІННОВАЦІЙНОЮ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЮ  ТЕХНОЛОГІЄЮ - ФІТБОЛГІМНАСТИКА

 

Фітбол – гімнастика

 Більшість дітей потребує особливих програм фізичого розвитку, має бути врахований весь комплекс соматичних, інтелектуальних і фізичних проб­лем. Ці програми мають найперше сприяти корекції не лише фізичного, а й мовленнєвого, емоційного і загального розвитку.

Фітбол у перекладі з англ. означає «м'яч для опо­ри».

М’яч має певні властивості, використовується для оздоровчих, коригувальних і дидактичних цілей. Це розмір, колір, запах і його особлива пружність.

Спільна робота рухового, вестибулярного, зо­рового і тактильного аналізаторів, що включа­ються під час виконання зрв на м'ячі, підси­лює ефект занять. Крім того м’ячі мають ванільно- цукерковий запах, і діти залюбки займаються на таких тренажерах.

М'ячі можуть бути не лише різного розміру, а й ко­льору. Адже відомо, що кольори по-різному вплива­ють на психічний стан і фізіологічні функції людини. Теплий колір (червоний, помаранчевий) підвищує активність, підсилює збу­дження центральної нер­вової системи. Цей колір зазвичай вибирають ак­тивні діти з холеричними межами. Холодний колір (синій, фіолетовий) за­спокоює. Його вибира­ють діти з флегматичними межами, спокійні. Жовтий і зелений кольо­ри сприяють прояву ви­тривалості. За допомогою кольорів можна регулюва­ти психоемоційний стан людини. Так, коричневе і чорне забарвлення сна­рядів складає враження, що вони важчі за предме­ти, які забарвлені в білий і жовтий колір.

Гімнастикою з м'ячами  займаються в дошкіль­ному закладі підгрупами, індивідуально або у групі.

Час проведення одного заняття з дітьми 3—4-х ро­ків — 30 хв, з дітьми 5—б-ти років — 40 хв. Заняття проходять у чистою провітреному приміщенні на ки­лимі. Діти одягнені  легко, без взуття.

Пам'ятаємо, що заняття — це казка. Діти ви­конують вправи під час казки, яку розповідає інструк­тор із фізкультури. Як правило, ці заняття не мають великого м'язового навантаження, у них переважає безліч вправ на розвиток  моторики (ха­пання, кидання тощо), звуконаслідувальні,  а  також ріщні ігри ігри з розгорнутим ігровим змістом.

Дїти дістають насолоду не від того, що навчилися виконувати той або інший рух, а від самої гри. Вправи на м'ячах вони можуть виконувати протягом заняття. З дітьми молодшого віку робимо вправи на м'ячах як фрагмент заняття.

У молодшій групі основну увагу приділяємо роботі над тонусом, статичною координацією, збереженням заданої пози. В середній групі діти вчаться технічно правильно виконувати загальнорозвивальні вправи і розвивати рухову координацію.

Для дітей з мовленнєвими порушеннями автома­тизаціїрухів проводимо з мовленнєвим супроводом. Ритм віршів до­помагає підпорядкувати рухи тіла певному темпу, сила голосу визначає їх амплітуду і виразність.

Діти старшої групи  мають більш координовані рухи, вони можуть регулюватися і підкорятися вольо­вому наказу. Діти розуміють користь вправ, зв'язок між способом виконання і кінцевим результатом.Вони стають наполегливіші в подоланні труднощів і можуть багаторазово повторювати вправи, працю­вати в колективі, виконувати всі команди, які дає пе­дагог, організовано і дисципліновано.

За структурою руховий тренінг із м'ячами нагадує традиційне фізкультурне заняття:

1.  Підготовча частина, до завдання якої входить розвиток усіх видів уваги, сприйняття і пам'яті, орієн­тування у просторі на матеріалі основних рухів.

2.  Основна частина — освоєння загальнорозви-вапьних вправ і вправ на тренажерах.

3.  Заключна частина — рухлива гра і релаксація.

У старшій групі діти вже співвідносять свої дії з му­зикою, тому використовуємо музичний супровід або фонограму.

Використання фітболів у сюжетних рухливих іграх надає іграм творчого характеру, підсилює терапев­тичний ефект.

Діти у старшому віці охоче грають в різні без­сюжетні ігри з елементом змагання, естафети, ігри з різними предметами, готові до участі у спортивних іграх. Безсюжетні ігри дуже близькі до сюжетних — у них бракує образів, яких вони наслідують. В основі таких ігор лежить виконання певних рухових завдань із простими правилами.

Основна мета безсюжетних ігор із фітболами — рухове коригування розвитку вихованців. Перед пе­дагогом стоїть завдання: навчити дітей діяти відпо­відно до інструкції, що привчає їх орієнтуватися у просторі, розвиває спритність.

Слід використовувати також ігри-забави. Рухові зав­дання в цих іграх часто містять елемент змагання. Фітболи урізноманітнюють ці ігри, вони додають ді­тям радості і здоров'я, спритності, винахідливості, швидкості реакції.

Ігри з фітболами можна використовувати не лише на фізкультурниз заняттях, а й у повсякденній роботі ( напрогулянці, самостійних іграх дітей, розвагах і в індивідуальній роботі). Більшість таких ігор спрямо­вана на корекцію і розвиток усіх властивостей уваги: концентрацію, перемикання, стійкість та розподіл.

Слід зазначити, що ефективність ігор обумовлю­ється не лише змістом, а й організацією, методикою їх проведення, у яких зважають на вікові особливос­ті дітей, зміну періодів рухової активності, інтервали для відпочинку і диференційованої оцінки діяльності дітей.

У цьому віці відбувається перехід від ігрової діяль­ності до навчальної. Тут особливо потрібна заключна частина. Прийоми релаксації допомагають дітям далі самостійно регулювати свій психоемоційний стан, процеси збудження і гальмування. Попри те, що ігрова діяльність переходить у навчальну, гра для дітей старшого віку і далі посідає важливе місце. Змінюється якість ігор. Важливе значення мають ко­мунікативні, психокоригувальні і командні ігри з еле­ментами спорту.

 «Золоті» правила футбол-гімнастики

1.  Кожній дитині потрібно добирати м'яч за зрос­том так, щоб під час посадки на м'яч між тулубом і стегном, стегном і гомілкою, гомілкою і стопою був прямий кут. Правильна посадка передбачає також підведену голову, опущені і розведені плечі, рівне по­ложення хребта, підтягнутий живіт.

2.  Перед заняттям із м'ячами треба пересвідчи­тися, що поруч немає гострих предметів, які можуть пошкодити м'яч.

3.  Діти мають зручний одяг, що не заважає рухам, і неслизьке взуття (краще без взуття на килимку).

4.  Починати треба із простих вправ і полегшених вихідних положень, поступово переходячи до склад­них.

5.  Жодна вправа не має завдавати болю або ви­кликати дискомфорт.

6.  Слід уникати швидких і різких рухів, скручувань у шийному і поперекових відділах хребта, інтенсивно­го напруження м'язів і спини.

7.  Під час виконання вправ, лежачи на м'ячі, не за­тримувати дихання.

8.  Виконуючи вправи на м'ячі, лежачи на животі і спині, голова і хребет мають становити одну пряму лінію.

9.Під час виконання вправ м'яч не повинен рухатися.

10.Фізичне навантаження за ча­сом має суворо дозуватися відповід­но до вікових можливостей дітей.

11.       Стежити за технікою виконання вправ, дотримуватися при­йомів страхування і вчити дітей са­мострахування.

12.       На кожному занятті намагатися створювати позитивний емо­ційний фон, бадьорий, радісний настрій.

13.      Можна проводити комплекс­ні ні заняття, коли одночасно з ви­конанням фізичних вправ діти удо­сконалюють культуру мовлення, правильну вимову.

14.Для формування комуніка­тивних умінь можна виконувати вправи на м'ячах у парних загальнорозвивальних вправах, рухливих іграх, командних змаганнях.

 

 

 

 

 

НЕТРАДИЦІЙНЕ ФІЗОБЛАДНАННЯ .

ДУГА ЧАРОДІЙКА

  ВОСЬМИНОЖКА МАСАЖНА.

Олімпійский ведмедик.(Для влучення у ціль)