КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК №5 "ГОРОБИНКА" м. ТЕРНІВКА"

 

ПРОЕКТ "Вчимося жити разом"

Банери ресурсних порталів проекту (www.autta.org.ua, www.helte.org.ua, www.wordshelp.com.ua)

 

Зміст та форми реалізації програми «Вчимося жити разом»

Перелік ключових понять, що охоплюють проблему становлення у дитини дошкільного віку основної компетентності — вміння взаємодіяти, співпрацювати, розуміти, самореалізовуватися в соціумі серед ровесників, молодших і старших за віком людей, досить широкий. Утім, слід наголосити, що специфікою роботи з дітьми дошкільного віку в площині означеної проблеми є змістовне глибоке збагачення понять, пов’язаних із категорією людина, тобто понять, що наповнюють Я-образ та образ іншої людини. Це означає, що змістовним наповненням спеціально організованих форм навчальної роботи з дітьми та самодіяльних видів ігрової та художньо-образної діяльності дітей дошкільного віку є стосунки дитини з іншими людьми, тобто найближчим оточенням дитини — з родиною та ровесниками. Своєю чергою це надає смислового наповнення призначенню взаємодії людини з іншими людьми, оскільки актуалізує розуміння причин, мотивів, форм і способів спілкування (хто? з ким? для чого? де? в який спосіб може досягти успіху взаємодії) та забезпечує головний результат діяльності спілкування — взаєморозуміння.

Програма містить чотири змістові напрями, кожний з яких може бути реалізований послідовно або одночасно.

Перший змістовий напрям — «Простір, дружній до дитини».

Мета: створення середовища, що сприяє розвитку довіри та почуття безпеки.

Зміст: робота з дорослими в обговоренні спільної мети та очікуваних результатів, форм, методів і способів навчально-виховних дій із дітьми від 4 до 6–7 років, а також свідомий вибір дорослими об’єднувальних загальнолюдських цінностей, які відповідають нормам моралі та духовним прагненням людини, формують у дитини спротив до негативних впливів

Другий змістовий напрям — «Я та інші люди».

Мета: організація цілеспрямованих форм навчально-виховної роботи фахівців дошкільного закладу з дітьми 5-го, 6–7-го років життя з метою збагачення та розширення знань етичного спрямування.

Зміст: забезпечення різних спеціально організованих дорослими видів занять, що актуалізують розуміння дітьми моральних понять, правил поведінки з однолітками, молодшими та старшими за віком людьми: бесіди, розглядання картин етичного змісту, читання художньої літератури, екскурсії з метою ознайомлення з працею дорослих людей та ін.

Третій змістовий напрям — «У злагоді та радощах творимо добрі справи».

Мета: організація самодіяльних форм взаємодії дорослих із дітьми 5-го та

6–7-го років життя, спрямована на розширення досвіду спілкування з різними

групами людей.

Зміст: ігрова діяльність, організація всіх видів праці в побуті, природі, художньої праці для прояву турботи та бережливого ставлення до соціального, предметного та природного оточення.

Четвертий змістовий напрям — «Ми поруч із тобою».

Мета: організація індивідуальної психологічної роботи фахівців (психолог, психотерапевт, педіатр та ін.) з дітьми, котрі потребують супроводу та підтримки особистісного розвитку, мають прояви поведінкових розладів, страхів, агресії.

Зміст: визначається запитом дитини.

Загальними критеріями ефективності реалізації програми «Вчимося жити разом» є розвиток особистості дитини старшого дошкільного віку, яка має сформовані необхідні життєві навички позитивної ефективної взаємодії з близьким оточенням та може адаптуватися і творчо застосувати їх у нових ситуаціях, у ситуаціях невизначеності або непорозуміння з іншими, роблячи вибір щодо своїх дій на основі морально-вольових якостей та цінностей, організованості,  дисциплінованості,  самостійності,  відповідальності, наполегливості в досягненні позитивних цілей. Реалізація змісту програми зберігає цілісність підходу до гармонійності розвитку емоційних, інтелектуальних, вольових досягнень дитини й тому, незважаючи на її парціальність у визначенні завдань формування у вихованців життєвих навичок, що сприятимуть позитивній адаптації та надання дітям психологічної допомоги й підтримки в навчальних закладах, сприятиме цілісному психічному розвитку дитини в єдності емоційних, пізнавальних та поведінкових досягнень. Кінцевою метою психолого-педагогічних дій дорослих є сформованість таких якостей дитини:

■ емоційно-ціннісне ставлення до себе та іншої людини, інтерес до нової інформації та діяльності, пов’язаної з категорією «людина»;

■ позитивна картина світоглядних морально-етичних уявлень про себе та навколишній світ, уміння аналізувати та диференціювати такі моральні поняття, як «доброта», «чуйність», «справедливість», «дружба», «чесність», «товариськість» тощо.

■ розвинена потреба та прагнення активної діяльності з іншою людиною, здатність реалізувати спільну діяльність із дорослими та однолітками, що спрямована на досягнення позитивних цілей, розвинена здатність дитини в ситуаціях невизначеності або конфлікту робити вибір на основі ціннісних орієнтацій, які відповідають духовності, утвердженню життя, безпеки та здоров’я людини.